24 September 2007

但愿人长久 千里共婵娟


但愿人长久
词 苏轼
曲 梁弘志

明月几时有
把酒问青天
不知天上宫闕
今夕是何年

我欲乘风归去
唯恐琼楼玉宇
高处不胜寒
起舞弄清影
何似在人间

转朱阁低绮户照 无眠
不应有恨何事长向别 时圆
人有悲欢离合
月有阴晴圆缺
此事古难全

但愿人长久
千里共婵娟

我欲乘风归去
唯恐琼楼玉宇
高处不胜寒起
舞弄清影
何似在人间

转朱阁低绮户照 无眠
不应有恨何事长向别 时圆
人有悲欢离合
月有阴晴圆缺
此事古难全

但愿人长久千里共婵娟

No comments: